MENTOR: Luka Olvitz

NASLOV: Dizajniranje flyback visoke učinkovitosti pretvarača za visoke napone

OPIS: Potrebno je dizajnirati flyback konverter za rad na naponima od 500 do 750VDC s učinkovitosti preko 80%. Za proračune će biti osiguran kalkulator broja namota koji je potrebno testirati na napravljenom dizajnu. Nakon dizajna potrebno je napraviti tiskanu pločicu i izraditi sklop. Testiranje projektiranog sklopa i transformatora će biti rađeno u Rimac uredu u Osijeku. Optimiziranje rada sklopa dok se ne dobiju tražene karakteristike sklopa

 

MENTOR: Ivan Kvolik

NASLOV: Apstrakcija hardvera za STM32 mikrokontroler

OPIS: Dizajnirati i implementirati Hardware abstracion layer(HAL) koji će omogućiti jednostavnoj
aplikaciji čitanje i pisanje jednog digitalnog porta(osam pinova 4 ulaz, 4 izlaz), dva analogna
ulaza i can sabirnice. Implementirati driverski sloj za mikrokontroler STM32F1 koji će HAL
koristiti za pristup resursima mikrokontrolera. Iznad HAL-a implementirati jednostavnu aplikaciju
koja će čitati i pisati digitalne pinove, te čitati stanja analognih pinova i ispisivati ih na CAN. Paralelno implementirati virtualne drivere koje će omogućiti rad HAL-a i aplikacije na windows
operativnom sustavu. Drivere implementirati pomoću WinSocket2 tehnologije. Virtualno okruženje
također treba sadržavati malu desktop aplikaciju koja omogućava postavljanje stanja virtualiziranih
ulaza/izlaza i komunikacijske sabirnice

 

MENTOR: Kristijan Lolić

NASLOV: LLC rezonantni pretvarač za rad sa niskim snagama I naponima

OPIS: Provesti analizu na tržištu I pronaći gotove IC-ove za LLC rezonantni pretvarač I implementirati ih u dizajn LLC-a. LLC pretvarač treba raditi na ulaznim naponima od 9-16V I izlaznim od 44-48V. Ukupna snaga pretvarača ne treba biti veća od 150W. Potrebno je izračunati I dizajnirati transformator za LLC I cjeloviti rezonantni krug. Nakon toga treba dizajnirati elektroničku shemu sklopa I PCB za taj sklop. Poslje sklapanja pretvarača treba odraditi sve potrebne testove I mjerenja sustava I dati radne točke za različite struje I napona

 

MENTOR: Kristijan Lolić

NASLOV: Analiza aktivnog BMS-a za 5 baterijskih ćelija spojenih u seriju

OPIS: Provesti analizu  gotove solucije za aktivne BMS-ove, navesti mane I dobre stavri aktivnog balansiranja. Pomoću razvojnog sustava Arduino osmisliti I adaptirati sustav za balansiranje baterija prema specifikacijama. Testirati sustav I dati radne točke za različite struje balansiranja