HRVATSKA NARODNA BANKA

Za potporu budućim mladim stručnjacima u stjecanju praktičnih znanja i radnih iskustava, Hrvatska narodna banka

raspisuje prijave za

STUDENTSKA PRAKSA U 2023. GODINI

Izrazi korišteni u ovom tekstu koji imaju rodno specifičnu konotaciju odnose se i na muški i na ženski spol.

 1. Uvjeti

Pri prijavi na Natječaj kandidat za studentsku praksu u Hrvatskoj narodnoj banci mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • mora biti redoviti student preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) studija koji se izvodi u Republici Hrvatskoj ili državi Europske unije;
 • mora biti upisan na studij iz područja: ekonomije ili matematike ili računarstva, odnosno računarstva/informatičke tehnologije ili prava;
 • mora imati završenu minimalno 1. (prvu) godinu studija;
 • mora biti državljanin Republike Hrvatske ili zemlje EU;
 • moraju poznavati hrvatski ili engleski jezik, usmeno i pisano.

Interes za sudjelovanje na ovom Natječaju kandidati iskazuju ispunjavanjem prijavnice „Prijavnica za studentsku praksu“ (u daljnjem tekstu: Prijavnica).

Obrazac za prijavu (elektronička verzija) može se preuzeti na poveznici u tekstu Natječaja na web stranici Hrvatske narodne banke.

 1. Dokumentacija i razgovori s kandidatima

Uz popunjenu Prijavnicu (elektronička verzija), kandidat je dužan priložiti i sljedeće dokumente:

a) skeniranu potvrdu ili e-izvod dobiven iz aplikacije Studomat ustanove

visoko obrazovanje/fakultet koji prikazuje:

 • status studenta, odnosno upis (redoviti ili izvanredni);
 • vrsta i razina studija (sveučilišni/specijalistički; preddiplomski/diplomski/integrirani);
 • naziv studijskog programa i/ili programskog kolegija;
 • godina studija u koju je student upisan u trenutku prijave (2., 3., 4., 5.);

b) skeniranu svjedodžbu ili e-izvod dobiven iz aplikacije Studomat visokog učilišta/fakulteta s prijepisom ocjena svih godina studija s naznakom prosjeka ocjena (prilaže se i preslik svih stranica studentskog predmeta i knjižice). prihvatljiv); s time da za studente iz zemalja EU-a, čiji se raspon ocjena razlikuje od raspona od 1 do 5 koji se koristi u Hrvatskoj, dodatno dokument na engleskom jeziku izdan od strane odgovarajućeg visokog učilišta/fakulteta u kojem je naznačen definirani raspon od najviše moguće ocjene do najniže moguće razred;

c) uputnicu sveučilišta ili motivacijsko pismo za studentsku praksu;

d) životopis.

Prijave kandidata koji uz popunjenu Prijavnicu u elektroničkom obliku ne dostave tražene dokumente neće se razmatrati.

Svi dodatni dokumenti koji podupiru druge tvrdnje navedene u Prijavnici (reference, potvrde o nagradama, rezultati natjecanja, prezentacije na konferencijama, objavljeni radovi i sl.) dostavljaju se naknadno,po primitku i sukladno obavijesti Odjela za ljudske resurse.

Nakon obrade podataka iz Prijavnica, kandidati odabrani u suradnji s odgovarajućim ustrojbenim jedinicama (u kojima se može realizirati praksa) bit će pozvani na kraći razgovor. Razgovor se može obaviti osobno u prostorijama Hrvatske narodne banke ili virtualno putem tehnoloških sredstava komunikacije, o čemu će kandidat biti obaviješten u obavijesti Sektora ljudskih potencijala.

 1. Kriteriji odabira

Kriteriji na temelju kojih se odabiru kandidati za studentsku praksu u Hrvatskoj narodnoj banci su:

 • upis na studij ili studijski program i/ili programski predmet te upis u studijsku godinu koja odgovara poslovnim potrebama i prioritetima ustrojstvenih jedinica Hrvatske narodne banke koje su iskazale interes za primanje studenata na praksu;
 • procjena motiviranosti studenata za praksu;
 • procjena kvalitete odgovora na intervju;
 • akademski uspjeh tijekom studija (prosjek svih ocjena, druga postignuća tijekom studija, npr. nagrade, preporuke, rektorove ili dekanove nagrade, rezultati natjecanja i drugi relevantni podaci navedeni u životopisu);
 • sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova te sudjelovanje na kongresima i konferencijama (kao autor ili koautor) u tijeku studija.

Maksimalno trajanje pripravničkog staža za odabrane kandidate je 25 radnih dana.

Izabrani kandidati (državljani Republike Hrvatske i strani državljani iz zemalja Europske unije) dužni su Odjelu za ljudske resurse dostaviti presliku osobne iskaznice ili putovnice najkasnije u roku od dva tjedna od dostave obavijesti. odabira.

Odabrani kandidati, kako državljani Republike Hrvatske tako i strani državljani iz zemalja Europske unije, koji nisu upućeni od strane fakulteta/visokog učilišta (budući da pripravnički staž nije obvezan) mogu započeti pripravnički staž samo uz predočenje potvrde o uplati iz koje se vidi da su podmirio troškove osiguranja za nezgode na radu.

Odabrani kandidati – strani državljani iz zemalja Europske unije, pripravnički staž mogu započeti tek uz predočenje Upravi za ljudske resurse potvrde o statusu uređenog obveznog zdravstvenog osiguranja tijekom obavljanja pripravničkog staža.

Odabrani kandidati – strani državljani iz zemalja Europske unije, prije pripravničkog staža, s Hrvatskom narodnom bankom sklapaju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze. Ovaj ugovor poslužit će kao temelj za prijavu boravka stranog studenta u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju koje će Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdati dozvolu za boravak i rad u Republici Hrvatskoj.

Prakse koje Hrvatska narodna banka ponudi odabranim kandidatima neće biti plaćene niti će Hrvatska narodna banka odabranim kandidatima nadoknaditi troškove prijevoza i smještaja te troškove osiguranja za pokriće nezgode na radu.

Kontakt osobe: Branka Šerić, tel. (385 1) 4565-064 i Renata Marinović, tel. (385 1) 4565 – 051.

Elektronsku verziju Prijavnice potrebno je ispuniti i proslijediti kao Word dokument (radi automatskog prijenosa pripadajućih podataka u radni list i bazu).

Osim elektroničke verzije Prijavnice, ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti i elektroničkom poštom na sljedeću e-mail adresu: ljudski.resursi@hnb.hr s naznakom “PRIJAVA ZA PRIPRAVNIČKI STAŽ (NAT – 2023)” , najkasnije do petka 2. lipnja 2023. (uključivo).

U slučaju da se dokumenti ne mogu skenirati ili u sličnim slučajevima, dokumentacija se može dostaviti i preporučenom poštom, također najkasnije do petka , 2. lipnja 2023. (uključivo), na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb
Područje usluga podrške
Sektor ljudskih resursa

s naznakom “PRIJAVA ZA PRIPRAVNIŠTVO (NAT– 2023)”

Obavijest o obradi osobnih podataka od strane Hrvatske narodne banke za potrebe natječaja za studentsku praksu objavljena je na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke  i sastavni je dio ovog natječaja.