Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.) najveći je IT integrator i mjesto gdje se razvijaju najkompleksniji informatički sustavi u Republici Hrvatskoj.
Uz APIS IT, tvrtku koja djeluje više od pola stoljeća,  neizostavno je vezana povijest informatizacije Hrvatske, što je čini jedinstvenim spojem bogatog iskustva i novih, kreativnih ideja naših vrhunskih stručnjaka u čije se znanje i usavršavanje kontinuirano ulaže.

Zbog proširenja poslovanja APIS IT u potrazi je za kreativnim i motiviranim osobama, zainteresiranima za rad u tvrtki u kojoj mogu postati dio tima koji svojim predanim radom i znanjem mijenja način funkcioniranja naše države i olakšava život građanima.

Nudimo priliku zapošljavanja ambicioznim osobama na radnom mjestu:
Razvojni inženjer 3
više izvršitelja
Opis posla: 
 • piše jednostavniji programski kod
 • piše klijentske ili serverske servisne komponente
 • dokumentira poslovne procese
 • provodi potrebna testiranja
 • izrađuje programske izvještaje
Uvjeti:
 • osnovno poznavanje područja rada
 • komunikacijske vještine
 • organizacijske vještine
 • timski rad
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • znanje rada s bazama podataka
 • poznavanje koncepata objektno orijentiranog programiranja
 • SSS/VŠS/VSS
Nudimo:
– mogućnost napredovanja i stručnog usavršavanja
– ugodnu radnu okolinu
– motivirajuća primanja
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Natječaj se odnosi na zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci.

Molimo kandidate da uz životopis prilože:  

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
– dokaz o znanju engleskog jezika
– dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
Ukoliko kandidati uz životopis ne prilože navedene dokumente, iste su obavezni dostaviti naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Za kandidate koji ne posjeduju dokaz o znanju engleskog jezika, njihovo znanje bit će provjereno testiranjem.
Sve dokumente tražene u natječaju, prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.
Kandidat koji bude odabran u završnu selekcijsku fazu obvezan je dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca) i domovnicu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.
Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se informirati putem sljedeće poveznice:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidati mogu ostvariti pravo prednosti, u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.
Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete natječaja uvrstit će se u selekcijski postupak, koji se sastoji od: 

– provjere zadovoljenja formalnih uvjeta natječaja
– analize životopisa
– stručne provjere znanja – selekcijskog intervjua (jednog ili više)
U svaku iduću selekcijsku fazu ulaze oni kandidati koji zadovolje prethodnu.
Natječaj je objavljen na službenim internetskim stranicama APIS IT-a.
Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na službenim stranicama APIS IT-a, www.apis-it.hr .
Želite li se pridružiti timu naših stručnjaka, prijavite se u roku od 8 dana (zaključno s 21. 9. 2021.) od objave natječaja isključivo na e-mail adresu prijave@apis-it.hr . U prijavi obavezno naznačite za koje se radno mjesto prijavljujete.
Osobni podaci koje kandidati i kandidatkinje dostave u svojoj prijavi koriste se isključivo u svrhe provedbe ovog selekcijskog postupka: utvrđivanja zadovoljavaju li kandidati uvjete natječaja za zapošljavanje te radi donošenja odluke o zapošljavanju. Podatke koje kandidati dostave u prijavama, obrađivat će ovlaštene osobe u APIS IT-u. Pravna osnova za obradu osobnih podataka je poduzimanje radnji na zahtjev kandidata u svrhu sudjelovanja u selekcijskom postupku te radi sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatima.
Podaci vezani uz prijavu kandidata, u APIS IT-u će se čuvati pet godina temeljem odredbi Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva te će nakon isteka roka čuvanja biti uništeni.
Kandidat može u svakom trenutku, bez objašnjenja, odustati od prijave na natječaj i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka te njihovo  brisanje.
Opoziv prijave na natječaj možete podnijeti  putem e-mail adrese prijave@apis-it.hr