Factory - Potpora zbrinjavanju otpada

Tema je namijenjena studentima stručnog studija, preddiplomskog studija ili diplomskog studija.

Zbrinjavanje otpada postaje problem čijem rješavanju se sve više posvećuju znanstveni i stručni krugovi, kao i šira javnost. Korporativna društvena odgovornost, održivost i svijest o okolišu sve se više mijenjaju na bolje, no još uvijek postoji mogućnost za napredak.

Sve kraći vijek trajanja bijele tehnike i ostalih uređaja prisutnih u kućanstvu, ali i u proizvodnji generira veliku količinu otpada čije zbrinjavanje iziskuje velika financijske troškove te predstavlja značajan problem onima koji te proizvode trebaju otpremiti na reciklažna dvorišta.

Kao doprinos razvoju odgovornosti pojedinaca potrebno je napraviti web aplikaciju putem koje bi pravne i fizičke osobe mogle objaviti sliku i detalje o uređaju za rashod. Aplikacija bi također pružala mogućnost interakcije s poduzećima i fizičkim osobama koje uređaj žele preuzeti u svrhu korištenja njegovih dijelova ili u svrhu upcycling -a (davanja uređajima novu svrhu i novo ruho). Jednostavno bi mogli dogovoriti vrijeme i način preuzimanja uređaja i samim time bi se osigurala razmjena dobara na obostranu korist.

Dizajn kao i druge funkcionalnosti aplikacije mogu se napraviti po slobodnom izboru. Prilikom izrade web aplikacije potrebno je voditi brigu da se aplikacija može koristiti i na mobilnim uređajima te je potrebno primijeniti responzivni dizajn korisničkog sučelja s ‘mobile first’ pristupom.

Radom je također potrebno ukazati koliko su recikliranje i održivost važni u procesu odlučivanja o kupnji.

Mentorica: prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić (FERIT); sumentori: izv.prof.dr.sc. Krešimir Nenadić (FERIT) – Factory mentor: Dino Turopoli