Tema je namijenjena studentima stručnog studija, preddiplomskog studija ili diplomskog studija.

U današnje vrijeme javlja se sve veća potreba ljudi za bavljenje uzgojem biljaka koje su za konzumaciju, ali i onih koje imaju funkciju ukrašavanja njihovog okruženja te pročišćavanja zraka. Prisutan je trend uzgoja i održavanja biljaka na ekološki način no znanje o tome je često ograničeno i slabo dostupno.

Kako bi se promicala svijest o važnosti, povećao broj zainteresiranih te dijelilo znanje o tome ovim radom treba izraditi web aplikaciju koja je interaktivna, jednostavna za korištenje i prilagodljiva za sve vrste uređaja (responzivni dizajn). Potrebno je dizajnirati i realizirati odgovarajuću bazu podataka koju će aplikacija koristiti za pohranu svih potrebnih podataka.

Putem aplikacije bi zainteresirani korisnici mogli komunicirati. Mogli bi dijeliti informacije o vrstama biljaka koje uzgajaju ili planiraju uzgajati, pribavljanju biljaka, dijeliti savjete o načinu uzgoja biljaka, te informacije o proizvodima koji im u tome pomažu.

Putem aplikacije bi se trebalo omogućiti i proizvođačima proizvoda koji pomažu uzgoju biljaka oglašavanje, te pružanje informacija o korisnosti njihovih proizvoda korisnicima.

Mentorica: Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić; Sumentor: Prof.dr.sc. Krešimir Nenadić; Sumentor (Factory): Helena Stjepanović