Uči uz posao: Javi se za Javu!

Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.) najveći je IT integrator i mjesto gdje se razvijaju najkompleksniji informatički sustavi u Republici Hrvatskoj.

Uz APIS IT, tvrtku koja djeluje više od pola stoljeća,  neizostavno je vezana povijest informatizacije Hrvatske, što je čini jedinstvenim spojem bogatog iskustva i novih, kreativnih ideja naših vrhunskih stručnjaka u čije se znanje i usavršavanje kontinuirano ulaže.

Zbog proširenja poslovanja APIS IT u potrazi je za kreativnim i motiviranim osobama, zainteresiranima za rad u tvrtki u kojoj mogu postati dio tima koji svojim predanim radom i znanjem mijenja način funkcioniranja naše države i olakšava život građanima.

Nudimo priliku zapošljavanja, a ujedno i školovanja ambicioznim osobama na radnom mjestu:

 

Razvojni inženjer 3 (Java developer)

više izvršitelja

koji bi, nakon edukacije, radili na sljedećim poslovima:

 • pisanju jednostavnijeg programskog koda
 • pisanju klijentske ili serverske servisne komponente
 • dokumentiranju poslovnih procesa
 • provođenju potrebnih testiranja
 • izradi programskih izvještaja

… i to sve s vrhunskim stručnjacima koji vole raditi u timu, na velikim i bitnim projektima poput  digitalne transformacije informacijskih sustava javne uprave u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

… na poslu i s udaljenih lokacija, s mogućnošću napredovanja i stručnog usavršavanja, uz motivirajuća primanja

 Uvjeti:

 • osnovno poznavanje područja rada
 • komunikacijske vještine
 • organizacijske vještine
 • timski rad
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • znanje rada s bazama podataka
 • poznavanje koncepata objektno orijentiranog programiranja
 • SSS/VŠS/VSS

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj se odnosi na zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci. Za primljene kandidate koji ne završe uspješno edukaciju, smatrat će se da nisu zadovoljili na probnom roku.   

Molimo kandidate da u svojoj prijavi prilože životopis.

Uz životopis, kandidati mogu priložiti sljedeće dokumente:

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

– dokaz o znanju engleskog jezika

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)

Ukoliko kandidati uz životopis ne prilože navedene dokumente, iste su obavezni dostaviti naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Za kandidate koji ne posjeduju dokaz o znanju engleskog jezika, njihovo znanje bit će provjereno testiranjem.

Sve dokumente tražene u natječaju, prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidat koji bude odabran u završnu selekcijsku fazu obvezan je dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca) i domovnicu. 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se informirati putem sljedeće poveznice:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidati mogu ostvariti pravo prednosti, u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete natječaja uvrstit će se u selekcijski postupak, koji se sastoji od:

– provjere zadovoljenja formalnih uvjeta natječaja

– analize životopisa

– stručne provjere znanja – selekcijskog intervjua (jednog ili više)

U svaku iduću selekcijsku fazu ulaze oni kandidati koji zadovolje prethodnu.

Natječaj je objavljen na službenim internet stranicama APIS IT-a te portalu MojPosao.

Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na službenim stranicama APIS IT-a, www.apis-it.hr .

Želite li se pridružiti timu naših stručnjaka, prijavite se u roku od 21 dan  (zaključno s 1.4.2024.) od objave natječaja isključivo putem linka za prijavu: https://www.moj-posao.net/Posao/743505/Razvojni-inzenjer-3-Java-developer-mz/

Osobni podaci koje kandidati i kandidatkinje dostave u svojoj prijavi koriste se isključivo u svrhe provedbe ovog selekcijskog postupka: utvrđivanja zadovoljavaju li kandidati uvjete natječaja za zapošljavanje te radi donošenja odluke o zapošljavanju. Podatke koje kandidati dostave u prijavama, obrađivat će ovlaštene osobe u APIS IT-u. Pravna osnova za obradu osobnih podataka je poduzimanje radnji na zahtjev kandidata u svrhu sudjelovanja u selekcijskom postupku te radi sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatima.

Podaci vezani uz prijavu kandidata, u APIS IT-u će se čuvati pet godina temeljem odredbi Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva te će nakon isteka roka čuvanja biti uništeni.

Kandidat može u svakom trenutku, bez objašnjenja, odustati od prijave na natječaj i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka te njihovo  brisanje.

Opoziv prijave na natječaj možete podnijeti  putem e-mail adrese prijave@apis-it.hr