Predavanje će biti održano u sklopu kolegija “Elektromagnetska kompatibilnost” za studente prve godine diplomskog studija, smjer energetika, izborni blok DEC, ali je otvoreno za sve zainteresirane. Predavanje će se održati u petak 06. prosinca 2019. od 09:55 do 11:15 sati u predavaonici 2-21.

Na predavanju će biti opisane smetnje koje izmjenični pretvarač generira u napojnu mrežu, te će biti prikazane mjere koje se u praksi poduzimaju za smanjenje tih smetnji. Isto tako biti će objašnjeni problemi koje izmjenični pretvarač stvara na strani motora (kapacitivne struje, struje zbog napona zajedničke točke, reflektiranje naponskog vala na krajevima vodiča), te mjere koje se poduzimaju radi otklanjanja tih problema.

Predavač: Ivica Bašić diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagreb na smjeru Elektrostrojarstvo i automatizacija. Nakon diplomiranje na FER-u radio je kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, a danas radi u tvrtki Danieli Systec kao specijalist za elektromotorne pogone i energetske pretvarače.