Alat za grafičku prezentaciju CDL fileova

(tema je predviđena za izradu završnog ili diplomskog rada, tj. za završetak preddiplomskog, stručnog  ili diplomskog studija)

Potrebno je napraviti program za konverziju CDL (Command Desription Language) datoteka u reprezentacijski format XML ili HTML koji će u skladu sa zadanom stilizacijom prikazivati podatke u obliku odgovarajućih tablica. Primjeri ulaznih podataka i odgovarajućih rezultata bit će dobiveni od strane poduzeća u suradnji. U radu je potrebno opisati tehnologije kojima će zadatak biti ispunjen, ali i primjenu rješenja u poslovnoj praksi.

Mentorica (FERIT): Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić

Sumentor (FERIT): Izv.prof.dr.sc. Alfonzo Baumgartner

Sumentor (Enea Software d.o.o.): Damir Birovljević